ubnt解决方案
查看: 213|回复: 1

[虚拟跑包] 跑金刚包

[复制链接]

60

帖子

2009

积分

244 小时

在线时间

少校

超级管理员QQ2632560408

Rank: 5

注册时间
2019-5-1
金币
1940 个
威望
-3 个
荣誉
0 个

该用户从未签到

发表于 2022-3-22 10:06 |显示全部楼层
1金币
案例的其中之一:    金刚包跑了这么多字典   各种加起来950GB 字典升级到 v7 结果芭比Q  够硬的

 1. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 2. 开始(dictionary攻击)
 3. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_1.txt
 4. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 5. 开始(combined dictionary攻击)
 6. 读取载入: D:\WPA字典\手机号段\029.txt
 7. 读取载入: D:\WPA字典\手机号段\1-4.txt
 8. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 9. 开始(dictionary攻击)
 10. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_2.txt
 11. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_3.txt
 12. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 13. 开始(combined dictionary攻击)
 14. 读取载入: D:\WPA字典\区号\029.txt
 15. 读取载入: D:\WPA字典\数字.txt
 16. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 17. 开始(dictionary攻击)
 18. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_4.txt
 19. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_5.txt
 20. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_6.txt
 21. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 22. 开始(combined dictionary攻击)
 23. 读取载入: D:\WPA字典\区号\029.txt
 24. 读取载入: D:\WPA字典\符号.txt
 25. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 26. 开始(dictionary攻击)
 27. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_7.txt
 28. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_8.txt
 29. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_9.txt
 30. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_10.txt
 31. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_11.txt
 32. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_12.txt
 33. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_13.txt
 34. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_14.txt
 35. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_15.txt
 36. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_16.txt
 37. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_17.txt
 38. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_18.txt
 39. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_19.txt
 40. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_20.txt
 41. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_21.txt
 42. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_22.txt
 43. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_23.txt
 44. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_24.txt
 45. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_25.txt
 46. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_26.txt
 47. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_27.txt
 48. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_28.txt
 49. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_29.txt
 50. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_30.txt
 51. 读取载入: D:\1-pt\Dic_v7_31.txt

 52. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 53. 开始(combined dictionary攻击)
 54. 读取载入: D:\WPA字典\区号\029.txt
 55. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 56. 开始(combined dictionary攻击)
 57. 已停止

 58. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 59. 开始(dictionary攻击)
 60. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_32.txt
 61. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_33.txt
 62. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_34.txt
 63. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_35.txt
 64. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_36.txt
 65. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_37.txt
 66. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_38.txt
 67. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_39.txt
 68. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_40.txt
 69. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_41.txt
 70. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_42.txt
 71. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_43.txt
 72. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_44.txt
 73. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_45.txt
 74. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_46.txt
 75. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_47.txt
 76. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_48.txt
 77. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_49.txt
 78. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_50.txt
 79. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_51.txt
 80. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_52.txt
 81. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_53.txt
 82. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_54.txt
 83. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_55.txt
 84. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_56.txt
 85. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_57.txt
 86. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_58.txt
 87. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_59.txt
 88. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_60.txt
 89. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_61.txt
 90. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_62.txt
 91. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_63.txt
 92. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_64.txt
 93. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_65.txt
 94. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_66.txt
 95. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_67.txt
 96. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_68.txt
 97. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_69.txt
 98. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_70.txt
 99. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_71.txt
 100. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_72.txt
 101. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_73.txt
 102. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_74.txt
 103. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_75.txt
 104. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_76.txt
 105. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_77.txt
 106. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_78.txt
 107. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_79.txt
 108. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_80.txt
 109. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_81.txt
 110. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_82.txt
 111. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_83.txt
 112. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_84.txt
 113. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_85.txt
 114. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_86.txt
 115. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_87.txt
 116. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_88.txt
 117. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_89.txt
 118. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_90.txt
 119. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_91.txt
 120. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_92.txt
 121. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_93.txt
 122. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_94.txt
 123. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_95.txt
 124. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_96.txt
 125. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_97.txt
 126. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_98.txt
 127. 读取载入: D:\2-XJG\Dic_v7_99.txt
 128. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_100.txt
 129. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_101.txt
 130. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_102.txt
 131. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_103.txt
 132. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_104.txt
 133. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_105.txt
 134. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_106.txt
 135. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_107.txt
 136. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_108.txt
 137. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_109.txt
 138. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_110.txt
 139. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_111.txt
 140. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_112.txt
 141. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_113.txt
 142. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_114.txt
 143. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_115.txt
 144. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_116.txt
 145. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_117.txt
 146. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_118.txt
 147. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_119.txt
 148. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_120.txt
 149. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_121.txt
 150. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_122.txt
 151. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_123.txt
 152. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_124.txt
 153. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_125.txt
 154. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_126.txt
 155. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_127.txt
 156. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_128.txt
 157. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_129.txt
 158. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_130.txt
 159. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_131.txt
 160. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_132.txt
 161. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_133.txt
 162. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_134.txt
 163. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_135.txt
 164. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_136.txt
 165. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_137.txt
 166. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_138.txt
 167. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_139.txt
 168. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_140.txt
 169. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_141.txt
 170. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_142.txt
 171. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_143.txt
 172. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_144.txt
 173. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_145.txt
 174. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_146.txt
 175. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_147.txt
 176. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_148.txt
 177. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_149.txt
 178. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_150.txt
 179. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_151.txt
 180. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_152.txt
 181. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_153.txt
 182. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_154.txt
 183. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_155.txt
 184. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_156.txt
 185. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_157.txt
 186. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_158.txt
 187. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_159.txt
 188. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_160.txt
 189. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_161.txt
 190. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_162.txt
 191. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_163.txt
 192. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_164.txt
 193. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_165.txt
 194. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_166.txt
 195. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_167.txt
 196. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_168.txt
 197. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_169.txt
 198. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_170.txt
 199. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_171.txt
 200. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_172.txt
 201. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_173.txt
 202. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_174.txt
 203. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_175.txt
 204. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_176.txt
 205. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_177.txt
 206. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_178.txt
 207. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_179.txt
 208. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_180.txt
 209. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_181.txt
 210. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_182.txt
 211. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_183.txt
 212. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_184.txt
 213. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_185.txt
 214. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_186.txt
 215. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_187.txt
 216. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_188.txt
 217. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_189.txt
 218. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_190.txt
 219. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_191.txt
 220. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_192.txt
 221. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_193.txt
 222. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_194.txt
 223. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_195.txt
 224. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_196.txt
 225. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_197.txt
 226. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_198.txt
 227. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_199.txt
 228. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_200.txt
 229. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_201.txt
 230. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_202.txt
 231. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_203.txt
 232. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_204.txt
 233. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_205.txt
 234. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_206.txt
 235. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_207.txt
 236. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_208.txt
 237. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_209.txt
 238. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_210.txt
 239. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_211.txt
 240. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_212.txt
 241. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_213.txt
 242. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_214.txt
 243. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_215.txt
 244. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_216.txt
 245. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_217.txt
 246. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_218.txt
 247. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_219.txt
 248. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_220.txt
 249. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_221.txt
 250. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_222.txt
 251. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_223.txt
 252. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_224.txt
 253. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_225.txt
 254. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_226.txt
 255. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_227.txt
 256. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_228.txt
 257. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_229.txt
 258. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_230.txt
 259. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_231.txt
 260. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_232.txt
 261. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_233.txt
 262. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_234.txt
 263. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_235.txt
 264. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_236.txt
 265. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_237.txt
 266. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_238.txt
 267. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_239.txt
 268. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_240.txt
 269. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_241.txt
 270. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_242.txt
 271. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_243.txt
 272. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_244.txt
 273. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_245.txt
 274. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_246.txt
 275. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_247.txt
 276. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_248.txt
 277. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_249.txt
 278. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_250.txt
 279. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_251.txt
 280. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_252.txt
 281. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_253.txt
 282. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_254.txt
 283. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_255.txt
 284. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_256.txt
 285. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_257.txt
 286. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_258.txt
 287. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_259.txt
 288. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_260.txt
 289. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_261.txt
 290. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_262.txt
 291. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_263.txt
 292. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_264.txt
 293. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_265.txt
 294. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_266.txt
 295. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_267.txt
 296. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_268.txt
 297. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_269.txt
 298. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_270.txt
 299. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_271.txt
 300. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_272.txt
 301. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_273.txt
 302. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_274.txt
 303. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_275.txt
 304. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_276.txt
 305. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_277.txt
 306. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_278.txt
 307. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_279.txt
 308. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_280.txt
 309. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_281.txt
 310. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_282.txt
 311. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_283.txt
 312. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_284.txt
 313. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_285.txt
 314. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_286.txt
 315. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_287.txt
 316. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_288.txt
 317. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_289.txt
 318. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_290.txt
 319. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_291.txt
 320. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_292.txt
 321. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_293.txt
 322. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_294.txt
 323. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_295.txt
 324. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_296.txt
 325. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_297.txt
 326. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_298.txt
 327. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_299.txt
 328. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_300.txt
 329. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_301.txt
 330. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_302.txt
 331. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_303.txt
 332. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_304.txt
 333. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_305.txt
 334. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_306.txt
 335. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_307.txt
 336. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_308.txt
 337. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_309.txt
 338. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_310.txt
 339. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_311.txt
 340. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_312.txt
 341. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_313.txt
 342. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_314.txt
 343. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_315.txt
 344. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_316.txt
 345. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_317.txt
 346. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_318.txt
 347. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_319.txt
 348. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_320.txt
 349. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 350. 开始(combined dictionary攻击)
 351. 读取载入: D:\WPA字典\z.txt
 352. 读取载入: D:\WPA字典\手机号段\4.txt
 353. 攻击的 SSID:TP-LINK_B801 78:44:FD:85:B8:01
 354. 开始(dictionary攻击)
 355. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_321.txt
 356. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_322.txt
 357. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_323.txt
 358. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_324.txt
 359. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_325.txt
 360. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_326.txt
 361. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_327.txt
 362. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_328.txt
 363. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_329.txt
 364. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_330.txt
 365. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_331.txt
 366. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_332.txt
 367. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_333.txt
 368. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_334.txt
 369. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_335.txt
 370. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_336.txt
 371. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_337.txt
 372. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_338.txt
 373. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_339.txt
 374. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_340.txt
 375. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_341.txt
 376. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_342.txt
 377. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_343.txt
 378. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_344.txt
 379. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_345.txt
 380. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_346.txt
 381. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_347.txt
 382. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_348.txt
 383. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_349.txt
 384. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_350.txt
 385. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_351.txt
 386. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_352.txt
 387. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_353.txt
 388. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_354.txt
 389. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_355.txt
 390. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_356.txt
 391. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_357.txt
 392. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_358.txt
 393. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_359.txt
 394. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_360.txt
 395. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_361.txt
 396. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_362.txt
 397. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_363.txt
 398. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_364.txt
 399. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_365.txt
 400. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_366.txt
 401. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_367.txt
 402. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_368.txt
 403. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_369.txt
 404. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_370.txt
 405. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_371.txt
 406. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_372.txt
 407. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_373.txt
 408. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_374.txt
 409. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_375.txt
 410. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_376.txt
 411. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_377.txt
 412. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_378.txt
 413. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_379.txt
 414. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_380.txt
 415. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_381.txt
 416. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_382.txt
 417. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_383.txt
 418. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_384.txt
 419. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_385.txt
 420. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_386.txt
 421. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_387.txt
 422. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_388.txt
 423. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_389.txt
 424. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_390.txt
 425. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_391.txt
 426. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_392.txt
 427. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_393.txt
 428. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_394.txt
 429. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_395.txt
 430. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_396.txt
 431. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_397.txt
 432. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_398.txt
 433. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_399.txt
 434. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_400.txt
 435. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_401.txt
 436. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_402.txt
 437. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_403.txt
 438. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_404.txt
 439. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_405.txt
 440. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_406.txt
 441. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_407.txt
 442. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_408.txt
 443. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_409.txt
 444. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_410.txt
 445. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_411.txt
 446. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_412.txt
 447. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_413.txt
 448. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_414.txt
 449. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_415.txt
 450. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_416.txt
 451. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_417.txt
 452. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_418.txt
 453. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_419.txt
 454. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_420.txt
 455. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_421.txt
 456. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_422.txt
 457. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_423.txt
 458. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_424.txt
 459. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_425.txt
 460. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_426.txt
 461. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_427.txt
 462. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_428.txt
 463. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_429.txt
 464. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_430.txt
 465. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_431.txt
 466. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_432.txt
 467. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_433.txt
 468. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_434.txt
 469. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_435.txt
 470. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_436.txt
 471. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_437.txt
 472. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_438.txt
 473. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_439.txt
 474. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_440.txt
 475. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_441.txt
 476. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_442.txt
 477. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_443.txt
 478. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_444.txt
 479. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_445.txt
 480. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_446.txt
 481. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_447.txt
 482. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_448.txt
 483. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_449.txt
 484. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_450.txt
 485. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_451.txt
 486. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_452.txt
 487. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_453.txt
 488. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_454.txt
 489. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_455.txt
 490. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_456.txt
 491. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_457.txt
 492. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_458.txt
 493. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_459.txt
 494. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_460.txt
 495. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_461.txt
 496. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_462.txt
 497. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_463.txt
 498. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_464.txt
 499. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_465.txt
 500. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_466.txt
 501. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_467.txt
 502. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_468.txt
 503. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_469.txt
 504. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_470.txt
 505. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_471.txt
 506. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_472.txt
 507. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_473.txt
 508. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_474.txt
 509. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_475.txt
 510. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_476.txt
 511. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_477.txt
 512. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_478.txt
 513. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_479.txt
 514. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_480.txt
 515. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_481.txt
 516. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_482.txt
 517. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_483.txt
 518. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_484.txt
 519. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_485.txt
 520. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_486.txt
 521. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_487.txt
 522. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_488.txt
 523. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_489.txt
 524. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_490.txt
 525. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_491.txt
 526. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_492.txt
 527. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_493.txt
 528. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_494.txt
 529. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_495.txt
 530. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_496.txt
 531. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_497.txt
 532. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_498.txt
 533. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_499.txt
 534. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_500.txt
 535. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_501.txt
 536. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_502.txt
 537. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_503.txt
 538. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_504.txt
 539. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_505.txt
 540. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_506.txt
 541. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_507.txt
 542. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_508.txt
 543. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_509.txt
 544. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_510.txt
 545. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_511.txt
 546. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_512.txt
 547. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_513.txt
 548. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_514.txt
 549. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_515.txt
 550. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_516.txt
 551. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_517.txt
 552. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_518.txt
 553. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_519.txt
 554. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_520.txt
 555. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_521.txt
 556. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_522.txt
 557. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_523.txt
 558. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_524.txt
 559. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_525.txt
 560. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_526.txt
 561. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_527.txt
 562. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_528.txt
 563. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_529.txt
 564. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_530.txt
 565. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_531.txt
 566. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_532.txt
 567. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_533.txt
 568. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_534.txt
 569. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_535.txt
 570. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_536.txt
 571. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_537.txt
 572. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_538.txt
 573. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_539.txt
 574. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_540.txt
 575. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_541.txt
 576. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_542.txt
 577. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_543.txt
 578. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_544.txt
 579. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_545.txt
 580. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_546.txt
 581. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_547.txt
 582. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_548.txt
 583. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_549.txt
 584. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_550.txt
 585. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_551.txt
 586. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_552.txt
 587. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_553.txt
 588. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_554.txt
 589. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_555.txt
 590. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_556.txt
 591. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_557.txt
 592. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_558.txt
 593. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_559.txt
 594. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_560.txt
 595. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_561.txt
 596. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_562.txt
 597. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_563.txt
 598. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_564.txt
 599. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_565.txt
 600. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_566.txt
 601. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_567.txt
 602. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_568.txt
 603. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_569.txt
 604. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_570.txt
 605. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_571.txt
 606. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_572.txt
 607. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_573.txt
 608. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_574.txt
 609. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_575.txt
 610. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_576.txt
 611. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_577.txt
 612. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_578.txt
 613. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_579.txt
 614. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_580.txt
 615. 读取载入: D:\3-DJG\Dic_v7_581_芭比Q完.txt
 616. 已停止
复制代码


200万跑包QQ2632560408

352

帖子

2642

积分

271 小时

在线时间

少校

Rank: 5

注册时间
2017-1-14
金币
2253 个
威望
2 个
荣誉
0 个
 • TA的每日心情
  开心
  2022-5-24 07:50
 • 发表于 2022-3-22 21:09 |显示全部楼层
  回复

  使用道具 举报

  您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  本版积分规则

  QQ | Archiver | 手机版 | 无线论坛 ( 粤ICP备11076993|粤公网安备44010602008359号 ) |网站地图

  GMT+8, 2022-5-24 11:51

  返回顶部 返回列表